Rekenmodule Gebruiksvoorwaarden
Terug English
Gebruiksvoorwaarden van ANBIgift.nl

ANBIgift.nl (de "Website") en de inhoud ervan zijn eigendom van ykswolednaS tsnrE (de "Eigenaar").

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van de Website, als ook op de via of op de Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en diensten (de "Informatie").

Door uw bezoek en gebruik van de Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden. De Eigenaar wijst u erop dat de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. De Eigenaar adviseert u om geregeld te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.

De Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2017.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als (fiscaal) advies voor een specifiek geval. De Website is gebaseerd op de op 1 januari 2017 geldende wetgeving. De Eigenaar zorgt er in alle redelijkheid voor dat de Informatie en de inhoud juist en actueel zijn, maar garandeert niet dat de Website en de Informatie vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de Website en de Informatie actueel, compleet of accuraat zijn.

De Eigenaar is tevens niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van de Website en de Informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van fouten, gebreken, malware en virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Website en de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Eigenaar.

De Eigenaar is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

De Website bevat links naar externe internetpagina's. De Eigenaar is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy- en cookieverklaring

De Eigenaar verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de Website volgens onze privacy- en cookieverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij de Eigenaar.

Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Ongevraagd toegestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op de Website plaatst of deze toestuurt aan de Eigenaar via e-mail of anderszins, zal de Eigenaar gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. De Eigenaar zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart de Eigenaar hierbij terzake van alle schade en kosten die de Eigenaar lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden in verband met het gebruik en de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Gedeeltelijke nietigheid

Zijn of worden de Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Over ANBIgift.nl Voorwaarden Privacy